kaartverkoop

Per voorstelling zijn 50 plekken beschikbaar. Kaarten kunnen online worden gekocht en, mits niet uitverkocht, contant in Café Vrijburcht of aan de zaal van het Theater Vrijburcht.

U kunt kaartjes voor een van onze voorstellingen bestellen/reserveren d.m.v. TICKETS ONLINE, deze kunt u vinden bij elke voorstelling. In de titelbalk staat aan de rechterzijde: * KOOP HIER UW TICKETS ONLINE, klik deze aan en regel eenvoudig uw tickets en deze worden per email verzonden naar uw emailadres. Neem de email die u ontvangt (digitaal of geprint) mee naar de voorstelling als bewijs.

In het ticketvenster is tevens zichtbaar hoeveel kaarten nog resteren voor de voorstelling.

Kaartverkoop via pinnen (mits niet uitverkocht) vindt plaats in Café Vrijburcht of aan de zaal vanaf 30 minuten voor begin van de voorstelling.

U vindt hieronder onze algemene voorwaarden:

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Welkom bij Stichting Beheer Vestzaktheater Vrijburcht, hierna te noemen Theater Vrijburcht. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aankopen van een toegangsbewijs voor een filmvertoning/concert of ander evenement van Theater Vrijburcht, een bezoek aan Theater Vrijburcht en het gebruik van onze website www.theatervrijburcht.nl.
ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN VERENIGING THEATER VRIJBURCHT
1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Beheer Vestzaktheater Vrijburcht (hierna te noemen: “Theater Vrijburcht”) en degene die een toegangsbewijs voor een door Theater Vrijburcht georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via de website van Theater Vrijburcht.
1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (theater/muziek)uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen
2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Theater Vrijburcht en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Theater Vrijburcht dan wel een door Theater Vrijburcht ingeschakeld (voor)verkoopadres, bestelt/koopt. Alle prijzen zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Theater Vrijburcht brengt bij elke bestelling via de website servicekosten in rekening.
2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Theater Vrijburcht verstrekt document (kaartje) of een door of vanwege Theater Vrijburcht verstrekte QR code. De QR code is een unieke code.
2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan het aantal personen dat op het ticket is vermeld8.
2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Theater Vrijburcht. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Theater Vrijburcht mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Theater Vrijburcht is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Theater Vrijburcht verstrekt toegangsbewijs.
2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
2.6 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een QR code wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Theater Vrijburcht kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
2.7 Het is niet mogelijk restitutie van een toegangsbewijs te krijgen.
Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.
3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.
3.2 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Theater Vrijburcht voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
3.3 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Theater Vrijburcht verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Theater Vrijburcht om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
Artikel 4 – Rechten van Theater Vrijburcht
4.1 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Theater Vrijburcht gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het pand te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
4.2 De artiest of (als de artiest daarom verzoekt) Theater Vrijburcht is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
Artikel 5 – Overmacht
5.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft Theater Vrijburcht het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. Theater Vrijburcht zal zich inspannen om de klant in een dergelijk geval te informeren.
5.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Theater Vrijburcht wordt geannuleerd, zal Theater Vrijburcht uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij het verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
5.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Theater Vrijburcht wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij Theater Vrijburcht tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant (binnen 3 maanden) een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij het verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
Artikel 6 – Persoonsgegevens
6.1 Theater Vrijburcht verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 7 – Slotbepalingen
7.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Theater Vrijburcht bestaat is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Theater Vrijburcht en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
VOORWAARDEN WEBSITE www.theatervrijburcht.nl
Alle rechten zijn voorbehouden aan Theater Vrijburcht. Je gaat ermee akkoord dat je deze site uitsluitend bezoekt voor je eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor toegangsbewijsaankoop of het bekijken van algemene informatie voor je persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij Theater Vrijburcht je daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Theater Vrijburcht geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op de website. Theater Vrijburcht garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Theater Vrijburcht, wijst Theater Vrijburcht expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de site en/of toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via de site, in zoverre als wettelijk is toegestaan.
Theater Vrijburcht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in genoemde voorwaarden.
 
Theater Vrijburcht, december 2015